Kursy dla Instruktorów Nauki Jazdy

Niektóre Ośrodki Szkolenia Kierowców mogą prowadzić Kursy dla Instruktorów Nauki Jazdy. Nasza szkoła prowadzi takie szkolenia od 2007 roku. Wielu Instruktorów pracujących teraz w krakowskich szkołach jazdy to nasi absolwenci.

Osoby, które chcą uzyskać nowy zawód muszą spełnić kilka wymagań:

 1. posiadać prawo jazdy:
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów ubiegających się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1,A2;
  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - osób, ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B, B1;
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 2. posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 3. posiadać ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 4. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 5. >>Dokumentem potwierdzającym niekaralność jest Wypis z Rejestru Sądu Okręgowego.

  Z tymi dokumentami kandydat na instruktora może zapisać się na kurs w ośrodku szkolenia.

  Kurs przygotowujący kandydata do zawodu instruktora nauki jazdy obejmuje zajęcia z dziedziny:

  Osoba, która ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu może złożyć stosowne dokumenty do Urzędu Miasta w swoim miejscu zameldowania o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

  Jeśli uzyska pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez Wojewodę może złożyć wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.

  Niektóre Urzędy Pracy w ramach szkoleń dla osób bezrobotnych finansują kursy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

  >>Zmiana przepisów obowiązujących od 19 stycznia 2013 roku nakłada na instruktorów nauki jazdy coroczne warsztaty doskonalenia zawodowego.

  Terminy i cena kursów

  Spotkanie organizacyjne: 501 427 147
  Cena: 3100,00zł

  Terminy i cena warsztatów
  Z A P I S Y
  CENA 150,00